Optimaal rendement van landbouwgrond op korte én lange termijn

optimaal rendement icon - Bodemplan

Met het Bodemplan presenteren we je een duurzaam en innovatief concept dat gaat en staat voor regeneratieve landbouw. Met bundeling van krachten, oftewel gezamenlijk rentmeesterschap, wordt verbetering van de bodemkwaliteit gerealiseerd. Het doel? Een optimaal rendement van landbouwgronden en bouwen aan bodemwaarde op de lange termijn.

Akkerbouwers die voor de rotatieteelt van hun gewassen goede grond nodig hebben, of ontzorgd willen worden. En melkveehouders die stoppen met hun bedrijf of om een andere reden meer grond hebben dan voor eigen gebruik nodig is. Of particuliere grondbezitters die ontzorgt willen worden. Het samenbrengen van deze groepen agrarische ondernemers vormt de basis van het Bodemplan.

Eenzijdig en intensief

Welke ontwikkelingen in de agrarische wereld zien we? Aan de ene kant is er de groeiende vraag naar goede vollegrond voor voedselproductie, terwijl het aanbod van kwaliteitsgrond afneemt. Je ziet het gebeuren in het hele land, op alle grondsoorten. Anderzijds zien we gronden vrijkomen bij melkveehouders. Maar ook: de beschikbare grond wordt eenzijdig en intensief gebruikt, waardoor de water- en bodemkwaliteit onder druk staat.
Voor de korte termijn vormt dit vaak geen punt, voor de lange termijn is het funest. Ook wat betreft de biodiversiteit en het nitraatgehalte treden negatieve effecten op. Voortzetting van deze aanpak levert enkel verdere verslechtering op. Uiteindelijk leidt het tot vermindering van rendement of beleidsingrijpen op basis van wet- en regelgeving. En dat is wat de agrarische wereld wil voorkomen.

Verslag informatiebijeenkomst

De Vereniging Duurzaam Bodembeheer organiseerde op maandag 28 augustus een informatiebijeenkomst voor fiscalisten, accountants en andere financieel adviseurs over het Bodemplan voor het Land van Cuijk en Maasduinen.

Lees hier het verslag van deze avond.

bodemplan logo-icon

Aan welke knoppen draai jij?

Neem de regie weer terug en draai aan de knoppen die het verschil maken. Op korte én lange termijn.

Individueel en algemeen belang

Het concept Bodemplan doorbreekt met een grondpool de vicieuze cirkel. Het samenbrengen van grondeigenaren en -gebruikers staat voor een integrale aanpak, waarbij het individuele en het algemene belang hand in hand gaan. Grondeigenaren worden ontzorgd, met het oog op een stabiel rendement binnen alle fiscale en wettelijke kaders, ook na het stoppen van hun (veeteelt)bedrijf. Grondgebruikers kunnen telen op hoogwaardige grond, ook in gebieden waar de mate van uitspoeling hoog is. Gekeken naar het algemeen belang worden zorgen weggenomen of verminderd als het gaat over onder meer het nitraatgehalte, daling van het grondwater en biodiversiteit.

perspectief graphic
bodemplan logo-icon wit

Resultaat door een draai aan de juiste knoppen